Project Vitale kernen Steenderen komt op stoom

STEENDEREN – De afgelopen drie jaar heeft de werkgroep Vitale Kernen Steenderen, samen met de Steenderense bevolking, veel energie gestoken in het opstellen van een ‘Steenderens Wensenboek’, de uitwerking van een Dorpsplan, de uitwerking van concrete projecten en de inrichting van het Bureau Vitaal.

J.F. Oltmansstraat
De herinrichting van de J.F. Oltmansstraat (vanaf de Kerkhofweg tot en met het kruispunt) en het opknappen van het Marktplein zijn de twee projecten die bovenaan de wensenlijst staan. Voor de J.F. Oltmansstraat is, met hulp van een adviesbureau GoudappelCoffeng, een prachtig plan uitgewerkt. Het plan is inmiddels ook besproken met de aanwonenden. De straat krijgt een heel andere inrichting. Hoewel het natuurlijk wel een doorgaande weg blijft, is er veel aandacht voor onder andere de veiligheid van voetgangers, duurzaamheid en beplanting.

Marktplein
Als het aan de werkgroep ligt, wordt ook het Marktplein snel opgeknapt. De bestaande inrichting dateert uit de jaren zeventig van de vorige eeuw en is dringend aan groot onderhoud toe. Samen met een plaatselijk Groenvoorzieningsbedrijf wordt een plan uitgewerkt waarbij de bestaande hoofdstructuur van het plein zoveel mogelijk gehandhaafd wordt maar waarbij achterstallig onderhoud wordt weggewerkt, beplanting wordt vervangen en waarbij wordt geprobeerd de ruimte rond de Remigiuskerk aantrekkelijker in te richten en meer bij het plein te betrekken.

Goede hoop op realisatie
Met de uitvoering van beide projecten is een behoorlijk investering gemoeid. Inmiddels zijn de plannen aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Bronckhorst.

In de programmabegroting van de gemeente voor de jaren 2021 tot en met 2024 is een behoorlijk bedrag opgenomen voor leefbaarheid in de kernen. Het project Vitale kernen valt hier ook onder. De begroting is op 5 november 2020 door de gemeenteraad behandeld en vastgesteld waarmee er voor goede plannen ook budget beschikbaar is. De werkgroep heeft dan ook goede hoop dat de gemeente instemt met de plannen.

Hoewel er nog de nodige onderzoeken en voorbereidingen nodig zijn, zoals het maken van bestekken, verder afstemming met omwonenden en dergelijke, is het streven om nog dit jaar te starten met de uitvoering.

Bureau Vitaal
Een ander initiatief van de werkgroep Vitale kernen is het Bureau Vitaal en ook dit project krijgt vorm. Iedereen met ideeën die bijdragen aan de leefbaarheid van Steenderen of de omliggende kernen, kan terecht bij het Bureau Vitaal. Bureau Vitaal neemt een initiatief niet over maar het brengt mensen bij elkaar, biedt zo nodig overlegfaciliteiten en helpt naar oplossingen zoeken. Zo hebben een groep enthousiaste Steenderenaren het plan opgevat om, komend voorjaar, lantarenpalen te voorzien van bloemenbakken.

De werkgroep Vitale Kernen is bezig met de werving van een functionaris die het Bureau Vitaal verder kan ontwikkelen en die mensen met goede ideeën kan adviseren en ondersteunen.