Bekijk de ontwerpen voor de J.F. Oltmansstraat en het Dorpsplein

De grote panelen en het toelichtende boekje dat de werkgroep Vitale Kernen inwoners 16 oktober 2021 liet zien, staat nu ook online. Op 16 oktober 2021 van 14 tot 17 uur stonden de deuren van de Remigiuskerk open. De werkgroep Vitale Kernen Steenderen nodigde inwoners van Steenderen uit om te komen kijken.


In oktober 2019 stelde de werkgroep Vitale kernen Steenderen het Dorpsplan vast. Inmiddels ligt er, mede door de inbreng van de direct betrokken eigenaren en aanwonenden, een mooi plan voor de J.F. Oltmansstraat en het Dorpsplein. De uitgewerkte ontwerpen laten zien hoe het hart van Steenderen een prettige en groene verblijfsplek gaat worden. Bestaande bestrating en asfalt wordt vervangen. Voetgangers, fietsers en auto’s mengen zich en passen ze zich op elkaar aan. De nieuwe weginrichting draagt eraan bij dat automobilisten hun snelheid matigen. Extra bomen en zorgeloos groen verrijken de perken en plantvakken op en rondom het dorpsplein De IJssel kronkelt denkbeeldig over het plein langs de dorpen in de buurt, van watertappunt naar speelplek en van terras naar bushalte.

Bekijk ook het boekje dat bij het ontwerp op de posters hoort.

Reacties
16 oktober bezochten ruim 70 Steenderenaren de Remigiuskerk. Er zijn veel complimenten opgehaald over hoe mooie het eruit ziet en hoe fijn er iets gaat gebeuren. Veel mensen waren nieuwsgierig naar de planning van de realisatie. En er waren enkele vragen die we meenemen in de verdere uitwerking. Denk daarbij aan de versmalling bij het Anker, een veilige oversteek van de Bongerd naar het Dorpsplein, de klinkerverharding en zorgen of verkeer niet teveel wordt geremd en kiest voor alternatieve routes door het dorp.

De Gelderlander kopt “Bewoners blij met opknapbeurt dorpshart”. Ook het Contact schrijft “Ontwerp groen dorpshart Steenderen positief ontvangen”.

Tijdspad
Naar verwachting kan het ontwerp voor de J.F. Oltmansstraat begin volgend jaar worden aanbesteed. De geselecteerde aannemer plant vervolgens zorgvuldig levertijden en de realisatie.

Voor het Dorpsplein moet het ontwerp nog verder worden verfijnd. Waarna de werkgroep in samenspraak met de gemeente ook hier snel tot uitvoering hoopt komen.

Met miljoenproject wordt Steenderen veiliger: ‘Eerst de kurk van de fles en dan aan de slag!’

STEENDEREN – Voetgangers en fietsers op de Oltmansstraat in Steenderen hoeven vanaf begin 2022 niet langer te vrezen voor hun veiligheid. De straat kan dankzij een forse gemeentelijke bijdrage van bijna 1,3 miljoen euro eindelijk worden opgeknapt.

Tot grote vreugde van de werkgroep Vitaal Steenderen, die zich al drie jaar lang inzet om de straat veiliger te maken.

De straat wordt vaak gebruikt als sluiproute voor doorgaand verkeer. ,,En dat is het hele dorp een doorn in het oog”, zegt Rieks Eggens, lid van Vitaal Steenderen. ,,Wij zijn al drie jaar bezig met allerlei projecten om Steenderen te veranderen van een doorgangsdorp in een verblijfsdorp. Herinrichting van de Oltmansstraat is daarin een van de belangrijkste projecten.”

Tjokvol door sluipverkeer

Want als die straat tjokvol zit door sluipverkeer, moeten voetgangers en fietsers op hun tellen passen, zegt Eggens. ,,Die hebben dan veel te weinig ruimte en de kans op ongelukken is behoorlijk groot. Met het geld van de gemeente kunnen we daar eindelijk iets aan gaan doen. Dit is geweldig nieuws, hier hebben we jarenlang voor geknokt.’’

Met de bijna 1,3 miljoen euro van de gemeente Bronckhorst kan de Oltmansstraat worden aangepakt. Zo wordt het wandelgebied in de straat verbreed. ,,En de straat wordt opgehoogd, met een soort heuveltje vlak voor het Marktplein”, zegt Eggens. ,,Ook worden de stoepranden onder handen genomen. Die worden schuin aflopend in plaats van hoekig en scherp. Zodat gemotoriseerd verkeer gemakkelijker en veiliger voetgangers en fietsers kan passeren.”

Na de bouwvak aan de slag

Het duurt tot na de zomer voordat de Oltmansstraat daadwerkelijk wordt opgeknapt. Eggens: ,,Eerst gaat de kurk van de champagnefles. En daarna gaan we zo snel mogelijk aan de slag. We kunnen nu de klus aanbesteden en denken na de bouwvak, ergens in augustus, te kunnen beginnen. De hele operatie duurt zo’n zes maanden. Dus we hopen ergens begin 2022 een veiliger Oltmansstraat te hebben.”

Het opknappen van het Dorpsplein is daarna het volgende project. Eggens: ,,Daarvoor zijn de eerste stappen al gezet. We zijn druk bezig om voor die klus geld bij elkaar te krijgen via diverse fondsen.”

Bron: Gelderlander 3 februari 2021

Project Vitale kernen Steenderen komt op stoom

STEENDEREN – De afgelopen drie jaar heeft de werkgroep Vitale Kernen Steenderen, samen met de Steenderense bevolking, veel energie gestoken in het opstellen van een ‘Steenderens Wensenboek’, de uitwerking van een Dorpsplan, de uitwerking van concrete projecten en de inrichting van het Bureau Vitaal.

J.F. Oltmansstraat
De herinrichting van de J.F. Oltmansstraat (vanaf de Kerkhofweg tot en met het kruispunt) en het opknappen van het Marktplein zijn de twee projecten die bovenaan de wensenlijst staan. Voor de J.F. Oltmansstraat is, met hulp van een adviesbureau GoudappelCoffeng, een prachtig plan uitgewerkt. Het plan is inmiddels ook besproken met de aanwonenden. De straat krijgt een heel andere inrichting. Hoewel het natuurlijk wel een doorgaande weg blijft, is er veel aandacht voor onder andere de veiligheid van voetgangers, duurzaamheid en beplanting.

Marktplein
Als het aan de werkgroep ligt, wordt ook het Marktplein snel opgeknapt. De bestaande inrichting dateert uit de jaren zeventig van de vorige eeuw en is dringend aan groot onderhoud toe. Samen met een plaatselijk Groenvoorzieningsbedrijf wordt een plan uitgewerkt waarbij de bestaande hoofdstructuur van het plein zoveel mogelijk gehandhaafd wordt maar waarbij achterstallig onderhoud wordt weggewerkt, beplanting wordt vervangen en waarbij wordt geprobeerd de ruimte rond de Remigiuskerk aantrekkelijker in te richten en meer bij het plein te betrekken.

Goede hoop op realisatie
Met de uitvoering van beide projecten is een behoorlijk investering gemoeid. Inmiddels zijn de plannen aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Bronckhorst.

In de programmabegroting van de gemeente voor de jaren 2021 tot en met 2024 is een behoorlijk bedrag opgenomen voor leefbaarheid in de kernen. Het project Vitale kernen valt hier ook onder. De begroting is op 5 november 2020 door de gemeenteraad behandeld en vastgesteld waarmee er voor goede plannen ook budget beschikbaar is. De werkgroep heeft dan ook goede hoop dat de gemeente instemt met de plannen.

Hoewel er nog de nodige onderzoeken en voorbereidingen nodig zijn, zoals het maken van bestekken, verder afstemming met omwonenden en dergelijke, is het streven om nog dit jaar te starten met de uitvoering.

Bureau Vitaal
Een ander initiatief van de werkgroep Vitale kernen is het Bureau Vitaal en ook dit project krijgt vorm. Iedereen met ideeën die bijdragen aan de leefbaarheid van Steenderen of de omliggende kernen, kan terecht bij het Bureau Vitaal. Bureau Vitaal neemt een initiatief niet over maar het brengt mensen bij elkaar, biedt zo nodig overlegfaciliteiten en helpt naar oplossingen zoeken. Zo hebben een groep enthousiaste Steenderenaren het plan opgevat om, komend voorjaar, lantarenpalen te voorzien van bloemenbakken.

De werkgroep Vitale Kernen is bezig met de werving van een functionaris die het Bureau Vitaal verder kan ontwikkelen en die mensen met goede ideeën kan adviseren en ondersteunen.

Belangrijke fase

Komende maand staat binnen de gemeenteraad van de gemeente Bronckhorst de programmabegroting 2021-2024 op de agenda. 28 oktober in de raadscommissie en 5 november in de raad. Plaatsnemen op de publieke tribune kan via deze link: https://channel.royalcast.com/bronckhorst.

Voor daadwerkelijke realisatie van het dorpsplan is dit een belangrijk moment. Het ontwerp voor de J.F. Oltmansstraat ligt klaar voor technische uitwerking en vervolgens realisatie. De eerste stappen voor het verbeteren van het Dorpsplein worden gezet.

De kosten voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de J.F. Oltmansstraat zijn opgenomen in de programmabegroting. Met de vaststelling daarvan wordt een belangrijke stap richting uitvoering gezet.

Na 5 november hopen we meer te vertellen over de uitwerking van de Oltmansstraat en een voorlopige planning.

Bewoners Oltmansstraat ontvangen uitwerking Dorpsplan positief

Eind juni veranderde het straatwerk voor de deur van Het Anker. Daar ligt als voorbeeld een klein vlak van beoogde materialen passend bij het Dorpsplan Steenderen. Het kiezen van de materialen is één van de stappen die hoort bij de uitwerking van het dorpsplan. Het eerste deelproject wordt uitgewerkt door adviesbureau Goudappel Coffeng samen met de werkgroep Vitale Kernen Steenderen.

Het eerste deelproject is de herinrichting van de J.F. Oltmanstraat inclusief kruisingen. 
Het “Dorpsplan Steenderen” is op 15 oktober jl. opgeleverd en gepresenteerd aan de Steenderense bevolking. Het plan is tot stand gekomen door de inbreng van inwoners van Steenderen en de inzet van de werkgroep Vitale Kernen, waar de gemeente Bronckhorst volwaardig partner in is. 

De aanvullende titel “Steenderen van doorgangsdorp naar aantrekkelijk verblijfsdorp” is uit het hart gegrepen. In het Dorpsplan gaven bewoners prioriteit aan de herinrichting van de wegen en de trottoirs in de dorpskern. De slechte staat van wegen en trottoirs en de steeds grotere overlast van sluip- en vrachtverkeer maakt dat langer uitstel niet aanvaardbaar is.  

Het ontwerp krijgt vorm
Op 1 juli jongstleden waren aanwonenden en aanliggende ondernemers van de Oltmansstraat uitgenodigd bij Het Anker om kennis te nemen van de vorderingen. Hun positieve reacties zijn een stimulans om verdere uitwerking op te pakken.

Bekijk het ontwerp en de posters die je op de foto’s ziet

Ze uitten unaniem hun waardering voor het plan en de inzet van de werkgroep. Natuurlijk waren er ook aandachtspunten. Zoals handhaving op de snelheid, de exacte plek van de overgangen van klinkers naar natuursteen, het parkeren, huisnummering en de wens het kompas in het kruispunt terug te brengen.

Ben jij ook nieuwsgierig hoe de Oltmansstraat eruit kan komen te zien? 
De proefmaterialen blijven liggen bij Het Anker. Let op, het gaat om een indicatie. De vierkante donkergrijze tegels, bijvoorbeeld, zouden één stuk van 1 meter lang moeten zijn. Ze vormen uiteindelijk de stoeprand. Door leveringstijd was het nog niet mogelijk deze te krijgen. 

Om een betere indruk te krijgen hoe de materialen een plek krijgen in de plannen, kun je binnen lopen bij De Kei. Daar hangt een set tekening en ligt een boekje met toelichting om in te zien. Je krijgt daarmee een goede indruk van de status van het project.

Je bent van harte uitgenodigd om te komen kijken en er kennis van te nemen.

Planning
We zijn optimistisch over realisatie, echter zover is het nog niet. Met de ontwerpen die er nu liggen, gaan we een volgende fase in. Binnen de gemeente moeten in het najaar beslissingen genomen worden over verdeling van budget over allerhande projecten op het gebied van leefbaarheid gemeentebreed. En in het plan moeten een boel technische keuzes gemaakt worden op basis van allerlei onderzoeken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan riolering, kabels en leidingen en parkeerstudies. De financiële haalbaarheid en de technische uitwerking van dit plan lopen samen op. Zo hopen we begin 2021 duidelijkheid te hebben over realisatie.

Dorpsplan Steenderen wordt concreter

In lijn met de wens van de Steenderense bevolking werkt adviesbureau Goudappel Coffeng samen met de werkgroep Vitale Kernen Steenderen momenteel aan de uitwerking van het eerste deelproject uit het Dorpslan Steenderen. Het eerste deelproject is de herinrichting van de J.F. Oltmanstraat inclusief kruisingen.

Eind juni is op het dorpsplein nabij Het Anker een proefvak neergelegd met voorbeelden van de materialen die gebruikt kunnen worden voor de herinrichting van de invalswegen. In de drie vragen hieronder kun jij laten weten wat je er van vindt.

 
powered by Typeform